Home · Zagadnienia archeologii · Źródła archeologiczne

Źródła archeologiczne

Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też same szczątki ludzkie. Źródła te dzieli się w ogólności na źródła nieruchome i ruchome. Nieruchomymi źródłami są obiekty takie jak między innymi: groby, pozostałości pewnych budowli, czy starożytne drogi. Do drugiej grupy natomiast, czyli do grupy obiektów ruchomych zalicza się wszelkie przedmioty takie jak narzędzia kamienne, czy fragmenty glinianych naczyń. Źródła ruchome, jak i nieruchome mogą się również ze sobą łączyć. Ogólnie, te źródła, jakie da się wykorzystać w przyszłości i na podstawie których uważa się, iż będzie można coś w przyszłości wywnioskować uważa się za źródła efektywne. Są to takie, jakie po prostu da się wyciągnąć wnioski co do przeszłości. Mogą to być materialne ślady działań ludzkich, a więc wznoszenie budowli czy karczowanie lasów. Mogą to także być tak zwane „procesy depozycji” czyli takie jak chowanie zmarłych lub wyrzucanie śmieci. Zalicza się w nie także procesy podepozycyjne, a więc rozkład substancji w ziemi oraz procesy odkrywcze i dokumentacyjne, czyli ścisłą pracę archeologów. Niestety, te kolejne metody wiążą się nieodłącznie z niszczeniem pewnych źródeł. W związku z tym, współcześnie w archeologii kładzie się nacisk na to, żeby nie było potrzeby niszczenia pewnych rzeczy. Udoskonala się pewne działania. Ma to na celu pozostawienie tych źródeł w stanie nienaruszalnym.
Powiązane artykuły:
  • Archeologia lotnicza
    Archeologia lotnicza nazywana jest również zamiennie „archeologią zdjęć lotniczych”. Ta gałęź archeologii opiera się na analizie i obserwacji powierzchni ziemi z powietrza. Ma to na...
  • Wykopaliska archeologiczne
    Chyba nie ma takiej osoby, której to sama nazwa „archeologia” nie kojarzyłaby się wprost z wykopaliskami. Wykopaliska archeologiczne to nic innego jak najważniejsza z terenowych...
  • Oszustwa archeologiczne
    Oszustwa archeologiczne uważane są za jeden z ciekawszych tematów, kiedy chodzi archeologię. Za oszustwo takie uważa się fałszerstwo w dziedzinie nauk archeologicznych i wykopaliskowych podejmowane...

Copyright 2012