Home · Zagadnienia archeologii · Źródła archeologiczne

Źródła archeologiczne

Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też same szczątki ludzkie. Źródła te dzieli się w ogólności na źródła nieruchome i ruchome. Nieruchomymi źródłami są obiekty takie jak między innymi: groby, pozostałości pewnych budowli, czy starożytne drogi. Do drugiej grupy natomiast, czyli do grupy obiektów ruchomych zalicza się wszelkie przedmioty takie jak narzędzia kamienne, czy fragmenty glinianych naczyń. Źródła ruchome, jak i nieruchome mogą się również ze sobą łączyć. Ogólnie, te źródła, jakie da się wykorzystać w przyszłości i na podstawie których uważa się, iż będzie można coś w przyszłości wywnioskować uważa się za źródła efektywne. Są to takie, jakie po prostu da się wyciągnąć wnioski co do przeszłości. Mogą to być materialne ślady działań ludzkich, a więc wznoszenie budowli czy karczowanie lasów. Mogą to także być tak zwane „procesy depozycji” czyli takie jak chowanie zmarłych lub wyrzucanie śmieci. Zalicza się w nie także procesy podepozycyjne, a więc rozkład substancji w ziemi oraz procesy odkrywcze i dokumentacyjne, czyli ścisłą pracę archeologów. Niestety, te kolejne metody wiążą się nieodłącznie z niszczeniem pewnych źródeł. W związku z tym, współcześnie w archeologii kładzie się nacisk na to, żeby nie było potrzeby niszczenia pewnych rzeczy. Udoskonala się pewne działania. Ma to na celu pozostawienie tych źródeł w stanie nienaruszalnym.
Powiązane artykuły:
  • Archeologia i nauki biologiczne
    Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania...
  • Rozwój archeologii w dziejach
    Na przełomie dziejów śmiało można było dostrzec, jak rozwijała się archeologia, i dostrzec, jak zmiany takie wpływały na pojmowanie wiedzy o przeszłości ziemi, jak i...
  • Kultura archeologiczna
    Kultura archeologiczna jest niczym innym jak zespołem stale współwystępujących ze sobą na pewnym terytorium i w określonym czasie charakterystycznych form źródeł archeologicznych. Kultury archeologiczne wiąże...

Copyright 2012