Home · Zagadnienia archeologii · Kultura archeologiczna

Kultura archeologiczna

Kultura archeologiczna jest niczym innym jak zespołem stale współwystępujących ze sobą na pewnym terytorium i w określonym czasie charakterystycznych form źródeł archeologicznych. Kultury archeologiczne wiąże się wprost z grupami językowymi, etnicznymi i rasowymi. Do kultury tej można zaliczyć cechy: ceramiki, narzędzi, uzbrojenia, ozdób, budownictwa, gospodarki, a także innych dziedzictw kultury materialnej i niematerialnej. Są to najzwyczajniej pewne typy zabytków, które współwystępują ze sobą i które to w jakiś sposób można połączyć. Obecnie zwraca się uwagę bardziej na to, że kultury takie są tworzone przez archeologów i że przez nich też mogą one zostać zlikwidowane. Warto przy tym nadmienić, że samo zagadnienie kultury archeologicznej jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Nie da się w końcu zawsze do końca wyróżnić wszystkich cech wspólnych kultur na przykład takich jak łużycka czy wielbarska. Bardziej więc idzie się w kierunku utożsamienia kultur archeologicznych ze wspólnotami komunikatywnymi. Same nazwy tych kultur mogą pochodzić od charakterystycznych cech narzędzi lub ceramiki, sposobu grzebania zmarłych, czy też od miejsca ich odkrycia. Zazwyczaj kultury archeologiczne definiowane są przez badaczy przez wzgląd na jeden typ przewodni w nich występujący bądź też zespół takich motywów. Tak też ustala się całe grupy i kręgi kulturowe. I o ile w przeszłości bardziej stawiano na jednoznaczność, to aktualnie bierze się właśnie pod uwagę kilka takich oto wyróżniających cech.
Powiązane artykuły:
  • Rozwój archeologii w dziejach
    Na przełomie dziejów śmiało można było dostrzec, jak rozwijała się archeologia, i dostrzec, jak zmiany takie wpływały na pojmowanie wiedzy o przeszłości ziemi, jak i...
  • Źródła archeologiczne
    Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też...
  • Wykopaliska archeologiczne
    Chyba nie ma takiej osoby, której to sama nazwa „archeologia” nie kojarzyłaby się wprost z wykopaliskami. Wykopaliska archeologiczne to nic innego jak najważniejsza z terenowych...

Copyright 2012