Home · Rasy człowieka · Wyższość i czystość rasy

Wyższość i czystość rasy

Cokolwiek się pisze w publikacjach pole­micznych na temat rasy, zawsze mamy do czynienia z dwoma pytaniami, obojętnie, czy są one wypowiedziane i czy znajdują od­powiedź, czy nie. Pierwsze dotyczy wyższości rasowej, drugie mieszanego potomstwa. Zagadnienie wyższości rasowej, z rozwojem inteligencji na cze­le, jest chyba najważniejsze. Ludzie nie bardzo interesują się tym, że Murzyni częściej chorują na anemię (krwinki sierpowate), a rzadziej na białaczkę, że częściej zdarza się wśród nich cukrzy ca, rzadziej dzieci z chorobą błękitną, znacznie rzadziej hemofilia i ślepota na barwy (chociaż te problemy bardzo interesują nau­kowców). Zamieszanie powoduje sprawa poziomu inteligencji. Adolf Hitler i niektórzy Niemcy byli zgorszeni sukcesami ame­rykańskich Murzynów (zwłaszcza Jesse Owensa) na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w r. 1936, ale Amerykanie byli uradowa­ni. Dziś amerykańscy Murzyni osiągają trzy razy więcej sukce­sów w lekkiej atletyce, niż to wynika z wielkości populacji mu­rzyńskiej, i nikt się tym nie martwi, ale cały naród interesował się wynikami słynnych, przeprowadzonych na ogromną skalę ba­dań rekrutów przez armię amerykańską. Testom „Alfa i Beta" pod­dano 1 726 000 mężczyzn i Murzyni wypadali na ich podstawie znacznie gorzej niż biali. Dopiero znacznie później wykazano, że choć Murzyni południowi mieli kiepskie oceny, Murzyni północ- ni mieli średnio biorąc lepsze wyniki niż biali z południa. Jak powiedział Otto Kineberg: „widocznie nie »rasa«, a środowisko jest czynnikiem decydującym".
Powiązane artykuły:
  • Inteligencja a rasa
    Philip Vernon z Londyńskiego In­stytutu Szkolnictwa stwierdził, że „zajmowanie się badaniami nad różnicami inteligencji pomiędzy rasami jest bezprzedmiotowe... ponieważ inteligencja jest zawsze rezultatem wzajemnego od­działywania...
  • Społeczne skutki mieszania ras
    Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw....
  • Mieszanie ras
    Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw...

Copyright 2012