Home · Rasy człowieka · Społeczne skutki mieszania ras

Społeczne skutki mieszania ras

Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw. czystych ras. Nie ma biolo­gicznego uzasadnienia dla zakazu małżeństw mieszanych ludzi różnych ras. Chcemy podkreślić, że równość w możliwościach życiowych i równość wobec prawa, jako zasady etyczne, w żaden sposób nie zależą od tego, że ludzie są w równy sposób wyposażeni przez przodków. Uważamy za celowe stwierdzić formalnie fakty obecnie naukowo udowodnione, a dotyczące różnic pomiędzy osobnikami i grupami ludz­kimi. W sprawie ras podstawą klasyfikacji są jedynie cechy fizyczne. Nie ma podstaw dla przekonania, że grupy ludzkie różnią się mię­dzy sobą w swych wrodzonych możliwościach rozwoju intelektualnego i uczuciowego. Niektóre różnice biologiczne między ludźmi w obrębie jednej rasy mogą być bardzo duże, a nawet większe niż podobne różnice biologiczne pomiędzy rasami. Niektórzy naukowcy zdają się nie zauważać tej prawidłowości. Znane są ogromne zmiany społeczne, które nie były w żaden spo­sób związane ze zmianami w typie rasowym, chociaż na przełomie wieków takie znaczenie chciano im przypisać. Nie ma dowodów, że mieszanie się ras prowadzi do skutków nie­korzystnych z punktu widzenia biologicznego. Naukowcy twierdzą, że nie ma też dowodów przeczących temu stwierdzeniu. Społeczne skutki miesza­nia ras, dobre czy złe, są zwykle rezultatem oddziaływania czynników społecznych. Naukowcy na pewno będą jeszcze przez stulecia prowadzili na ten temat badania.
Powiązane artykuły:
  • Mieszanie ras
    Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw...
  • Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?
    Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na...
  • Rasy mieszane
    Drugim fajerwerkiem emocjonalnym są małżeństwa mieszane, chociaż problem ten stworzony jest sztucznie. Ludzkość jest zbio­rem niejednolitym, a gdyby sprawę rozważył nieuprzedzony bio­log, uznałby, że małżeństwa...

Copyright 2012