Home · Rasy człowieka · Podział według ras

Podział według ras

Większość naukowców zgadza się na podział prawie całej żyjącej ludzkości na co najmniej 3 duże grupy. Jak dalece tylko można było je zanalizować, różnicę w strukturze fizycz­nej pomiędzy grupami nie dają dowodów na popularne wyobrażenia jakiejś ogólnej wyższości lub niższości, które to określenia są czasami używane w odniesieniu do tych grup. Większość antropologów nie włącza cech umysłowych do swych klasyfikacji ras ludzkich.

Istnieją jednak tacy, którzy doszukują się takich powiązań, ale są oni w znacznej mniejszości, chociaż starają się swoje teorie poprzeć solidnymi dowodami. Często wydaje się, że grupę narodową można scharakteryzować szczególnymi cechami psychicznymi, a powierzchow­ny pogląd mógłby przypisać je rasie; z naukowego punktu widzenia zdajemy sobie jednak sprawę, że każda wspólna cecha psychiczna jest zapewne bardziej zależna od wspólnego tła historycznego i społecznego występowanie takich cech może zaciemnić fakt, że w obrębie różnych populacji, składających się z wielu typów ludzkich, znajdujemy zwykle ten sam zasób temperamentu i inteligencji. Dostępny nam obecnie materiał naukowy nie uzasadnia poglądu, że wrodzone różnice genetyczne stanowią istotny czynnik powodujący róż­nice pomiędzy kulturami i osiągnięciami kulturalnymi różnych narodów lub grup. Nie można też domagać się czystości rasowej jako właściwej dla zachowania ,,lepszego ‘’ rozwoju człowieka pod względem intelektualnym.
Powiązane artykuły:
  • Mieszanie ras
    Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw...
  • Inteligencja a rasa
    Philip Vernon z Londyńskiego In­stytutu Szkolnictwa stwierdził, że „zajmowanie się badaniami nad różnicami inteligencji pomiędzy rasami jest bezprzedmiotowe... ponieważ inteligencja jest zawsze rezultatem wzajemnego od­działywania...
  • Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?
    Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na...

Copyright 2012