Home · Rasy człowieka · O rasach z przymrużeniem oka

O rasach z przymrużeniem oka

Istnieją nawet rasy pluskiew: Cimex lectularius jest plu­skwą człowieka białego, a Cimex rotundatus — Murzyna (te dwa gatunki mają nawet różne liczby chromosomów). Karol Darwin jako pierwszy zauważył, że wszy, które zdecydowały się przeprowadzić z Hawajczyków na marynarzy angielskich, ginęły w ciągu tygodnia. W książce zatytułowanej The Natural Superiority of Women (Naturalna wyższość kobiet) podkreślano, że wszystkich argumentów na temat „niższych ras" używano również przeciw kobietom. Jakie z tego wynikają wnioski naukowe? Na temat ras UNESCO wydała dwa obszer­ne i poważne oświadczenia, oba opracowane przez międzynaro­dowe komitety naukowców, każde z nich obejmujące około 1500 słów. Naukowcy są na ogół w zgodzie, że wszyscy żyjący współcześnie ludzie należą do jednego gatunku Homo sapiens i wywodzą się ze wspól­nego pnia. Niektóre różnice fizyczne pomiędzy grupami ludzkimi zależne są od dziedzicznej konstytucji, a inne od różnic między środowiskami, u których są wychowywane. U większości widoczny jest wpływ obcych czynników. Grupy narodowe, religijne, geograficzne, językowe czy kulturowe nie muszą pokrywać się z rasowymi, a cechy kulturowe takich grup nie ziają wyraźnego związku z cechami rasowymi. Używanie określenia ,,rasa" w odniesieniu do takich grup może być poważnym, choć często popełnianym błędem. Rasy ludzkie były i mogą być klasyfikowane przez różnych antro­pologów na różne sposoby.
Powiązane artykuły:
  • Społeczne skutki mieszania ras
    Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw....
  • Rasy mieszane
    Drugim fajerwerkiem emocjonalnym są małżeństwa mieszane, chociaż problem ten stworzony jest sztucznie. Ludzkość jest zbio­rem niejednolitym, a gdyby sprawę rozważył nieuprzedzony bio­log, uznałby, że małżeństwa...
  • Podział według ras
    Większość naukowców zgadza się na podział prawie całej żyjącej ludzkości na co najmniej 3 duże grupy. Jak dalece tylko można było je zanalizować, różnicę w...

Copyright 2012