Home · Rasy człowieka · Inteligencja a rasa

Inteligencja a rasa

Philip Vernon z Londyńskiego In­stytutu Szkolnictwa stwierdził, że „zajmowanie się badaniami nad różnicami inteligencji pomiędzy rasami jest bezprzedmiotowe... ponieważ inteligencja jest zawsze rezultatem wzajemnego od­działywania pomiędzy możliwościami genetycznymi a wpływami otoczenia, a także ponieważ inteligencja nie jest określoną ce­chą, jest raczej nazwą dla szeregu nakładających się na siebie zdolności".

J. B. S. Haldane powiedział na jednym z sympozjów Fundacji CIBA: „Nie wierzę w równość ras, chociaż zdolności często się pokrywają; ale nie mam pojęcia, kto w czym i nad kim góruje". Takie częściowe pokrywanie się cech ma zasadnicze znaczenie. Jak istnieje różnica wzrostu średnio o 2 mm pomiędzy amerykań­skimi Murzynami a białymi na korzyść białych, tak mogłaby istnieć podobna różnica w poziomie inteligencji, jeśli jednak łat­wo zmierzyć wzrost, to znacznie trudniej inteligencję. Nawet jeśliby przyszłe badania wykazały współzależność pomiędzy in­teligencją a cechami fizycznymi, to w rozdziale inteligencji w większych grupach ludzi będzie zachodzić zjawisko wzajemne­go pokrywania się. Każda grupa będzie zawierała zarówno idio­tów, jak i geniuszów, umysłowych karłów i gigantów, dlatego też testy na inteligencję nie mogą usprawiedliwiać dyskryminacji jakiejkolwiek grupy ludzkiej. „Jak dotąd", pisze prof. Montagu, „jeśli nawet istnieją jakieś wrodzone różnice umysłowe związa­ne z różnymi grupami ludzkimi — nauka nie potrafiła ich wyka­zać."
Powiązane artykuły:
  • Mieszanie ras
    Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw...
  • Wyższość i czystość rasy
    Cokolwiek się pisze w publikacjach pole­micznych na temat rasy, zawsze mamy do czynienia z dwoma pytaniami, obojętnie, czy są one wypowiedziane i czy znajdują od­powiedź,...
  • Społeczne skutki mieszania ras
    Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw....

Copyright 2012