Home · Rasy człowieka

Społeczne skutki mieszania ras

Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw. czystych ras. Nie ma biolo­gicznego uzasadnienia dla zakazu małżeństw mieszanych...

Podział według ras

Większość naukowców zgadza się na podział prawie całej żyjącej ludzkości na co najmniej 3 duże grupy. Jak dalece tylko można było je zanalizować, różnicę w strukturze fizycz­nej pomiędzy grupami nie dają dowodów na popularne wyobrażenia...

O rasach z przymrużeniem oka

Istnieją nawet rasy pluskiew: Cimex lectularius jest plu­skwą człowieka białego, a Cimex rotundatus — Murzyna (te dwa gatunki mają nawet różne liczby chromosomów). Karol Darwin jako pierwszy zauważył, że wszy, które zdecydowały się przeprowadzić z...

Czy wojna jest koniecznością biologiczną ?

Czy wojna jest koniecznością biologiczną ? Na to pytanie próbują odpowiedzieć od wieków nie tylko filozofowie, ale przede wszystkim naukowcy. Niektórzy naukowcy decydują się na spekulacje odnośnie ras i istnienia wojny, które zjawisko uważają...

Mieszanie ras

Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw mieszaniu ras, ponieważ prędzej czy później i tak to prawdopodobnie...

Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?

Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na niektórych wyspach Polinezji, np. na Hawajach. W pierwszych dwu strefach...

Rasy mieszane

Drugim fajerwerkiem emocjonalnym są małżeństwa mieszane, chociaż problem ten stworzony jest sztucznie. Ludzkość jest zbio­rem niejednolitym, a gdyby sprawę rozważył nieuprzedzony bio­log, uznałby, że małżeństwa mieszane są w ogóle czymś niemo­żliwym. Różnice fizyczne pomiędzy powiedzmy...

Inteligencja a rasa

Philip Vernon z Londyńskiego In­stytutu Szkolnictwa stwierdził, że „zajmowanie się badaniami nad różnicami inteligencji pomiędzy rasami jest bezprzedmiotowe... ponieważ inteligencja jest zawsze rezultatem wzajemnego od­działywania pomiędzy możliwościami genetycznymi a wpływami otoczenia, a także ponieważ inteligencja...

Wyższość i czystość rasy

Cokolwiek się pisze w publikacjach pole­micznych na temat rasy, zawsze mamy do czynienia z dwoma pytaniami, obojętnie, czy są one wypowiedziane i czy znajdują od­powiedź, czy nie. Pierwsze dotyczy wyższości rasowej, drugie mieszanego potomstwa. Zagadnienie...

Pojemność mózgu a rasa

Eskimosi, niektórzy południowi Afrykańczycy, Mongo­łowie, Japończycy i Indianie amerykańscy mają większą pojem­ność mózgu niż Europejczycy. Większe jeszcze mózgi mieli ludzie neandertalscy, potężnie zbu­dowani, którzy grzebali swych zmarłych, ale nie znali sztuki i ro­bili tylko...

Copyright 2012