Home · Populacja · Wzrost populacji ludzkiej

Wzrost populacji ludzkiej

Przy­rost około 2% lub w krajach o najwyższym przyroście — około 3%, jest dokładnie proporcjonalny do wzrostu kapitału w słabo prosperujących przedsiębiorstwach. Jest on nawet niż­szy niż przyrost kapitału zainwestowanego przez rząd, a przecież nikt nie nazywa tego eksplozją. Niemniej słowo to odzwiercie­dla zaniepokojenie ludzkość wzrostem swej liczebności, który to wzrost jest bardziej podobny do nieubłaganego pęcznienia ryżu w wodzie niż do wielkiego wybuchu. Historyk Arnold Toynbee powiedział, że „byliśmy podobni do bogów w planowym rozmnażaniu roślin domowych, ale równo­cześnie podobni do królików w bezplanowym rozmnażaniu sa­mych siebie". Dopóki spadek liczby zgonów nie doprowadził do konieczności wprowadzenia kontroli urodzeń, mieliśmy prawo rozmnażać się tak samo jak króliki. Przypuszcza się, że na po­czątku naszej ery ludzkość liczyła około 250 000 000, z tego więk­szość żyła w Azji. Jeszcze mniej pewne jest, ilu ludzi żyło na ziemi przedtem, prawdopodobnie przed odkryciem uprawy roli było 30 do 50 milionów, a później przez tysiąclecia nastąpił po­wolny wzrost do liczby 250 min. Rozwój miast, rolnictwa, hodowli bydła, z pewnością wiązały się z ekspansjami ludności w różnych okolicach i w różnych okresach, ale choroby, wojny, złe odżywianie i lata nieurodzaju były skutecznymi przeszkodami dla szybkiego rozrostu rasy ludzkiej. Pomimo pewnego postępu technicznego i medycznego zapobiegały one dalszemu podwajaniu się populacji ludzkiej przez około 1600 lat. Wzrost populacji był tak powolny, że zastanawia nas fakt, dlaczego liczba urodzeń prawie dokładnie odpowiadała liczbie zgonów.
Powiązane artykuły:
  • Populacja a eksplozja demograficzna
    W r. 1900 na wyspie Mauritius urodziło się 37 dzieci na każdy tysiąc ludności. W r. 1966 liczba ta była nadal identyczna, mimo to...
  • Prognozy przyrostu ludności
    W r. 1950 Sir Julian Huxley, który nigdy nie brał udziału w polemikach na tematy demograficzne, ostrzegał, że ludność świata przyrasta z szybkością 0,8 lub...
  • Jak duża będzie populacja w 2760 roku ?
    Pomieszczenie dalszych 4 400 000 na obszarze tak już tak zatłoczonym, jak Anglia i Walia, w ciągu najbliższych 30 lat wydaje się czymś okropnym,...

Copyright 2012