Home · Populacja · Przyrost miast

Przyrost miast

Z eksplozją tych liczb sprzężona jest implozja w kierunku miast. Zamiast zdobywać nowe tereny i przesuwać granice jak pionierzy Ameryki Północnej, ludzkość skupia się w strefach przepeł­nionych. Dzieje się to nawet w szybszym tempie niż przyrost naturalny, przyrost ludności świata wynosi 2%, szybkość przyrostu miast wynosi 4°/o, a w niektórych prędko rozwijających się krajach dochodzi do 8%. W r. 1960 ludności świata żyła w miastach o 20 tysiącach lub więcej mieszkańców i ten proces nadal występuje. W Monaco na 1 km2 przypada ponad 15 tysięcy ludzi na każdego mieszkańca wypadają przeciętnie 64 m2, czyli kawałek ziemi wielkości 8 X 8 m. W Londynie i okolicach jest nieco ponad 1000 osób na 1 km2, ale np. w Gujanie Francuskiej jest 1 człowiek na 2,6 km2. Antarktyda przewyższą swą pustką wszystkie części świata, ponieważ ma 14,1 miliona km2 i ani jed­nego stałego mieszkańca. Wszystkie znaki wskazują na dalszy stały wzrost miast świata, na dalsze porzucanie odwiecznej uprawy roli przez ludność, także na to, że puste miejsca na świecie pozostaną takimi nadal, jeśli rządy nie użyją ogromnego nacisku, aby ten stan zmie­lić. W r. 1950 w miastach żyła tylko 1/5 populacji świata. W Ameryce Łacińskiej połowa ludności żyje obecnie w miastach, w Stanach Zjednoczonych 2/3. Światowa Or­ganizacja Zdrowia stwierdziła że w r. 2000 miasta są nadal wabikami i że tylko 10% ludzi pracuje na roli. W Sao Paulo w Brazylii liczba mieszkańców z 1 320 000 w r. 1940 pod­rosła do 3 800 000. w r. 1960, w Santiago de Chile z 952 090 do : 700 000 w tym samym czasie.
Powiązane artykuły:
  • Konsekwencje wzrostu populacji
    Na świecie umiera co se­kunda 2 ludzi, ale równocześnie rodzi się 4 dzieci, a te dwa do­datkowe żołądki bez przerwy, jak tykanie zegara, dochodzą...
  • Prognozy przyrostu ludności
    W r. 1950 Sir Julian Huxley, który nigdy nie brał udziału w polemikach na tematy demograficzne, ostrzegał, że ludność świata przyrasta z szybkością 0,8 lub...
  • Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?
    Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby...

Copyright 2012