Home · Populacja · Populacja a eksplozja demograficzna

Populacja a eksplozja demograficzna

W r. 1900 na wyspie Mauritius urodziło się 37 dzieci na każdy tysiąc ludności. W r. 1966 liczba ta była nadal identyczna, mimo to ciągu bieżącego stulecia Mauritius została złapana w kleszcze eksplozji populacyjnej, jakiej wyspa ta nigdy przedtem nie znała. Tam rodzi się więcej dzieci, ale znacznie mniej umiera. Energicz­na powojenna kampania przeciwmalaryczna, przeprowadzona na wyspie za pomocą DDT, przyniosła w rezultacie spadek śmiertel­ności noworodków ze 150 na 50 na tysiąc w ciągu 10 lat. Stąd a fenomenalna ekspansja, nagłe przejście od równowagi do szyb­kiego przyrostu, „eksplozja". Każdy badacz bakterii, myszy, królików czy, praktycznie bio­rąc, każdego innego stworzenia zdumiewa się stałym powtarza­niem słowa eksplozja w tym kontekście. W odpowiednich warunkach bakterie zwiększają podwójnie swą liczbę w ciągu 20 minut, cztero­krotnie w ciągu 40 minut i ośmiokrot­nie w ciągu 1 godziny, a ludzkość pod­nosi wielki alarm, ponieważ nagle sta­je przed perspektywą podwojenia li­czebności w ciągu najbliższych 30 lat. U myszy potrzeba tylko 3 tygodni dla wydania na świat około 10 sztuk po­tomstwa, czyli tylu dni dla podwojenia liczby osobników, ilu dla człowieka potrzeba lat. Nawet duże zwierzęta, jak koń, bydło czy ogromny wal błę­kitny, dojrzewają płciowo w ciągu 2 lub 3 lat i mogą podwajać swą liczebność znacznie prędzej niż człowiek. Słowo eksplozja, używane dla określenia podwojenia w ciągu 3 dziesiątków lat, jest nie bardzo odpowiednie.
Powiązane artykuły:
  • Przyrost miast
    Z eksplozją tych liczb sprzężona jest implozja w kierunku miast. Zamiast zdobywać nowe tereny i przesuwać granice jak pionierzy Ameryki Północnej, ludzkość skupia się w...
  • Emigracja a przeludnienie
    Nie ma się co dziwić, że urba­niści nie mogą sobie dać rady z rozlokowaniem takich inwazji, jeśli np. w Sao Paulo przez 20 lat co...
  • Wzrost populacji ludzkiej
    Przy­rost około 2% lub w krajach o najwyższym przyroście — około 3%, jest dokładnie proporcjonalny do wzrostu kapitału w słabo prosperujących przedsiębiorstwach. Jest on nawet...

Copyright 2012